پیشرومگ
PishrooMag

هر آنچه برای پیشــروی شما در زندگــی نیاز است … !

ثبت عضویت سازمانی

کاربر عـزیز، لطفا شماره ها را بصـورت لاتین وارد کنید ( مثال: 09121234567 ) و از نام مستعار و … استفاده نکنید. نام های نامناسب توسط اپراتـور مسدود خواهند شد. 

همچنین لیست شماره ها را مانند مثال نوشته شده وارد کرده و حتما بین شماره ها از کاما ( , ) استفاده کنید و تعداد دقیق آنهارا در فیلد زیر آن بنویسید.